top of page

בית נאמן פרשת דברים תשעח | עלון 122נושאי השיעור:

א. חשמל כשר בשבת.

ב. מעלת "תשעה באב" בישיבות.

ג. כמה תיקונים והערות בקינות לתשעה באב. ד. הנחת תפלין בתשעה באב.