top of page

בית נאמן פרשת אמור תשעח | עלון 110נושאי השיעור:

א. רבי שמעון בר יוחאי ע"ה (מתי מוזכר עם שם אביו ומתי הלכה כמותו).

ב. למה נקרא הקב"ה "מקום"?

ג. מה נחשב דבר תורה על השולחן.

ד. המתעורר בלילה והמהלך יחידי, כשעוסקים בתורה היא מגינה עליהם.