top of page

בית נאמן | פרשת ראה | עלון 323


נושאי השיעור:


א. מורנו ורבנו הגאון רבי שלום הכהן בר תפאחה. ב. אפשר להבחין בתפלות ובשירים מה המקור ומה תוספת. ג. למה “המשִׂיח אלמים והמפענח

נעלמים” באו בה”א הידיעה? ד. “ארץ חטה ושעורה וגפן ותאנה ורמון ארץ זית שמן ודבש”. ה. מדיני ה”אורז” ומעלותיו. ו. פירוש “וכל מדוי

מצרים הרעים אשר ידעת לא ישימם בך ונתנם בכל שונאיך”. ז. משכימים בשמחה לסליחות בחודש אלול הרחמים. ח. להיזהר ב”בין אדם לחבירו” ובפרט בימי הבחירות. ט. מאה ברכות בכל יום. י. לא עוסקים בתורה בשעת חזרת הש”ץ. יא. גם בחזרה תכוין במלות התפלה. יב. להניח תבשיל על פלאטה כבויה שתיכף תדלק. יג. שעון שבת. יד. לתת מים חמים לתבשיל שלא יצטמק.91 צפיות0 תגובות

Comentarios


bottom of page