top of page

בית נאמן | פרשת ראה | עלון 272


נושאי השיעור:

א. למשוך את הילדים לתורה. ב. “טובה הארץ מאד מאד”. ג. מלחמת ששת הימים מן התורה מנין? ד. כמה “לוחות” היו? ה. צריך להבין את ‘פשט’ הפסוקים. ו. קבלנו הוראות מרן. ז. המאחר לתפלת שחרית בביהכ”נ. ח. איזוהי תרועה של תורה? ט. כל אחד יתעסק רק במה שיודע. י. הגאון רבי חיים מבריסק זצ”ל, חכמתו ותורתו. יא. “א’ אלול” מן התורה מנין? יב. אמירת סליחות בימי החול בלילי שבת ובלילי ראש השנה. יג. פיוט “ה’ מה נעמה אהבתך” לראב”ע.154 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page