top of page

בית נאמן | פרשת וארא תשפ"א | עלון 244


נושאי השיעור:

נושאי השיעור

א. שיר של פגעים, והחיסון. ב. סובלים במשך דורות בגלל שנאת חנם. ג. היהודים נצלו מהצונאמי. ד. ביאורים בפסוקי פרשת שמות: א) ”אכן נודע הדבר“ (שמות ב‘, י“ד). ב) ”וישב משה אל ה‘ ויאמר, ה‘! למה הרעות לעם הזה, למה זה שלחתני“ (שם ה‘, כ“ב). ג) ”פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאד מאד“ (שם א‘, ז‘). ד) ”הבה נתחכמה לו“ (שם פסוק י‘). ה) ”ויבן ערי מסכנות לפרעה את פיתום ואת רעמסס“ (שם פסוק י“א). ועוד. ה. ”רבות מחשבות בלב איש ועצת ה‘ היא תקום“. ו. הגויים שונאים אותנו בזמן שאנחנו מתבדלים מהם וגם בזמן שמתבוללים בהם. ז. שום דבר לא ידמה לתורה שלנו. ח. ”וימת מלך מצרים ויאנחו בני ישראל מן העבדה ויזעקו“, אם הוא מת למה נאנחו? ט. הגאון רבי שלמה מאזוז זצ“ל. י. אם משה רבנו היה מתפלל על הגמגום היה מתרפא ברגע. יא. ר‘ רפאל הלפרין ז“ל – גבור בתורה וכח הדמיון. יב. הסבר למה שאנחנו מזכירים בתפלה בשני ובחמישי ובהתרת נדרים את ה“סנהדרין“.

לצפיה והורדת העלון יש ללחץ כאן162 צפיות0 תגובות
bottom of page