top of page

בית נאמן | פרשת בשלח- שבת שירה תשפג | עלון 344


נושאי השיעור:


א. דברי אמונה וביטחון בצל הפיגוע ביום השבת בנווה יעקב – ירושלים.

ב. דרכי העיון ולימוד החריפות.

ג. ספרי “הוראה ברורה”.

ד. מספק מתי נחשב “נץ” עדיף לאחר מאשר להקדים.

ה. למה ספרדים משיגים דוקא על הספרדים.

ו. ת”ח צריכים לעודד אחד את השני.

ז. טעה והתחיל באחת מתפלות השבת בברכת “אתה חונן”.

ח. כשמרן בש”ע כותב סתם ויש אומרים, ודעתו בב”י כיש אומרים.

ט. מסופק בשבת אם התפלל בטעות תפלת חול.

י. מסופק אם אמר בברכת המזון “רצה והחליצנו”.

יא. “ויאמר ה’ אל משה ואהרן זאת חקת הפסח כל בן נכר לא יאכל בו” - ההבדל בין “נכרי” לבין “בן נכר”.

יב. “המול לו כל זכר ואז יקרב לעשותו... וכל ערל לא יאכל בו” מדוע כפל הענין.

יג. הפטרת פרשת בא.

117 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page