top of page

בית נאמן | פרשת שמיני-שבת החודש תשפד | עלון 403נושאי השיעור:

א. התורה היא חיינו וכל יסוד קיומנו בארץ ישראל. 

ב. חמץ אין דינו כגרף של רעי. 

ג. ספרים וברכונים בפסח. 

ד. ללמוד וללמד ביאור ההגדה.

ה. המנהג באמירת “פסח מצה ומרור”. 

ו. ביאור “כמה לקו באצבע”? 

ז. למה לא מברכים שהחיינו בברכת האילנות? 

ח. הטעם לברכת האילנות.

ט. על כמה אילנות מברכים? 

י. ברכת האילנות על אילני סרק. 

יא. נשים בברכת האילנות. 

יב. מתי מתו נדב ואביהוא. והיוצא מזה.​

יג. האם מותר לסוחרים כהנים לטפל במומיות?


140 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page