top of page

בית נאמן | פרשת ויקרא-שבת זכור תשפד | עלון 401נושאי השיעור:

א. פעמוני המעיל. 

ב. גירסא דינקותא. 

ג. תענית אסתר . 

ד. חיילי הצבא שנלחמים בפורים, מתי יקרא מגילה? 

ה. כשפורים חל במוצ”ש, מתי מברכים “בורא מאורי האש? 

ו. דקדוקים בקריאת המגילה. 

ז. “והיום הזה תאמרנה שרות פרס ומדי”, מה תאמרנה? 

ח. פיוט “מי כמוך”. 

ט. “בן יאיר בן-שמעי בן-קיש”. 

י. ביאור מה שאמרו בגמרא: אסתר מנתה בנערותיה את ימי השבת. 

יא. גם הנשים צריכות להקפיד לשמוע כל מלה. 

יב. מה החכמה בגורל המן? 

יג. “ומרדכי ידע את כל אשר נעשה” מדוע ביאר רש”י ש”בעל החלום” אמר לו? 

יד. מי הוא “התך”? 

טו. למה אסתר המתינה עם בקשתה למשתה השני? 

טז. סעודת פורים מצוותה ביום. 

יז. זהירות משתית יין מופרזת. 

יח. לא לבלוע אותיות. 

יט. בעבר יש בו שלושה משקלים. 

כ. “ארורים כל שונאי ישראל”.


91 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page