top of page

מתי נהגו ללכת ל"מערת אליהו"?יש מנהג ללכת ביום שאחרי שבת "נחמו" ל"מערת אליהו" בחיפה על יד הר הכרמל.

אמנם אינני יודע אם באמת המערה הזאת של אליהו או לא, אבל פעם ראיתי בשם רבי נחמן מברסלב קבלה בידם שזה של אליהו הנביא. למה הולכים לשם אחרי שבת נחמו? כדי לומר לו: אליהו, פעם אתה היית כאן אז לך תחיש את הגאולה.

צריך אדם להחזיק באמונה של הגאולה, כי האמונה הזאת החזיקה אותנו אלפיים שנה, ולא החזי