top of page

בית נאמן פרשת עקב תשעח | עלון 123נושאי השיעור:

א. ליקוי חמה וליקוי לבנה.

ב. ברכת הלבנה אחרי ליקוי לבנה.

ג. עמידה בעשרת הדברות.

ד. מנגינת ההפטרות של "תלתא דפורענותא"

ה. מערת אליהו הנביא.

ו. הכותל המערבי.

ז. להוסיף בלימוד.