top of page

בית נאמן פרשת שלח תשעח | עלון 116נושאי השיעור:

א. שירים ושמחה במוצאי שבת.

ב. ידיעת החכמות לצורך לימוד התורה.

ג. "כלל פיתגורס".

ד. הדלקת המנורה לעתיד לבוא.