top of page

בית נאמן פרשת בהר תשעח | עלון 111נושאי השיעור:

א. תפלת "אנא בכח".

ב. קבלת עול תורה.

ג. השכינה מאירה את עיניהם של ישראל בתורה.

ד. נתינת צדקה.

ה. לא להפסיק ולא לשכוח את לימוד התורה.

ו. יראת ה' קודמת לחכמת התורה.