כוחה של תורה - ראש המוסדות הרה"ג חננאל כהן שליט"אשיעור לצפיה