top of page

בית נאמן פרשת וילך תשע"ז | עלון מס' 32נושאי השיעור:

א. קצת מענייני ראש השנה ועשי"ת.

ב. מעלת הפיוט "לך אלי תשוקתי" ומעלת "כתר מלכות" לבן גבירול.

ג. להתרחק משנאת חנם.

ד. כפרות בעופות ובכסף.