top of page

תפילה ותיקון בלב ים ע"י רבני המוסדות


סיום מסכת, הילולא אור החיים הק', תפילה ותיקון בלב ים ע"י רבני מוסדות "חוכמת רחמים"

רבני ואברכי מוסדות "חוכמת רחמים" ממושב ברכיה בראשותו של הרה"ג רבי חננאל הכהן יצאו בשעות הצהריים להפלגה בים אשדוד על גבול המים טריטוריאליים של ארץ ישראל, שם ערכו תפילה ותיקון מיוחד ולאחריה סיום מסכת וסעודת מצוה בלב ים.

אל האוניה הגדולה בת שתי הקומות, העלו שק אבנים קטנות וקובץ דפי התפילות, וצילום דברי תורה מספרו של בעל האור החיים הק' וספרי לימוד. ההפלגה באוניה נתרמה ע"י תורם החפץ בעילום שמו.

במהלך ההפלגה רשמו הרבנים והמשתתפים את הנוסח המובא בספר לשון חכמים לבן איש חי זיע"א שמתחיל עם המילים: "ימחקו, ימחקו, ימחקו כל שטרי חובותינו, ימחו, ימחו, ימחו חטאינו ועונינו ופשעינו וכו',,," ואחרי שכותבים את הסדר הנ"ל מקפלים אות הדף לכפלים רבים עם אבן קטנה ויש נוהגים עם מנעול פתוח.בין הרבנים נראה הגאון רבי מאיר כהן מרבני אשדוד הותיקים וראש כולל "אורחות משה" ובעל מחבר הספרים "אוצר פסקי הלכה".

הגר"ח כהן הסביר ופירט את מעלת הסגולה והתפילה כשבסיום קרא מתוך הסליחות 'קל מלך יושב על כסא רחמים' ובעת אמירת יג' מידות של רחמים תקעו בשופר ותוך כדי השליכו את הפתקים למרחק כשבתוכם האבן למצולות ים בלב ים במקום עמוק מאוד.

הגר"ח כהן קרא את הנאמר בפתק כנוסח המובא בספר לשון חכמים. לאחר מכן נשא דברי תורה במעלת יומא דהילולא רבה של בעל אור החיים הקדוש זיע"א.

בסיום הדברים, הציבור ניגש לתפילת מנחה בקומה העליונה של הספינה כשלאחריה נטלו ידים לסעודת מצוה והילולא לכבוד בעל אור החיים הק' כשלפני כן אחד האברכים ערך סיום מסכת.


80 צפיות0 תגובות
bottom of page