top of page

בית נאמן פרשת ויקרא תשע"ז | עלון מס' 56נושאי השיעור:

א. חידושים בפרשת החודש.

ב. עם הנצח לנצח.

ג. ללמוד את ההגדה.

ד. עד מתי זמן ברכת אשר יצר?

ה. ספר חמדת ימים.

ו. ולא גורלנו ככל המונם.

ז. אוורור הספרים.