top of page

בית נאמן פרשת בחוקתי תשע"ו | עלון מס' 13נושאי השיעור:

א. מעלת וסדר תיקון ליל שבועות ודינים השייכים ללילה הזה.

ב. ספר "מגיד מישרים" של מרן.

ג. עמידה בקריאת עשרת הדברות.

ד. מלחמת ששת הימים.