top of page

פרשת שמות - ההשתדלות מביאה לסייעתא דשמיא - הרה"ג חננאל כהן שליט"א
ראש מוסדות התורה "חכמת רחמים" מושב ברכיה

מורנו ורבנו הגאון

הרב חננאל כהן שליט"א4 צפיות0 תגובות