top of page

בית נאמן | פרשת תצוה תשפב | עלון 296


נושאי השיעור:


א. חידה מפסוק: “וכי יפתח איש בור” )שמות כ”א, ל”ג(. ב. אם מלח בשר בסוכר, מה דין הכלים? ג. לטלטל בשבת מפתח בחגורה. ד. צריך

ת”ח שיודע להורות ובקי גם בטור ה”חמישי”. ה. אם בישלו בפסח בכלים של חמץ. ו. “ויקחו לי תרומה”, מי אלו שיקחו? ז. “ועשית שלחָן

עצי שטים” לכאורה היה צריך להיות “שלחן” בפתח. ח. מה באה ללמדנו אות יו”ד של “תיעשה המנורה” )שמות כ”א, ל”א(? ט. כל אות ואות בתורה יש בה חכמה גדולה מאד. י. “אורך החצר מאה באמה ורוחב חמשים בחמשים” )שמות כ”ז, י”ח(, איך זה יכול להיות? אם האורך מאה אז הרוחב חמשים במאה, לא “חמשים בחמשים”. יא. “וה’ נתן חכמה ל]רבנו[ שלמה ]יצחקי[”. יב. צריך ללמוד בכל בתי הספר ות”ת את פירוש רש”י כולו. יג. המנוח רבי אלעזר נידאם ע”ה. יד. אדם שרואה סימנים של המחלה, לא יתייאש. טו. כח הברכה. טז. המנוח הרה”ג רבי משה חדאד ע”ה. יז. הגברת אסתר פולארד ז”ל. יח. כח התפלה.
96 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page