top of page

בית נאמן | פרשת פקודי-שבת זכור תשפב | עלון 300


נושאי השיעור:


א. מלחמת סוריה ואוקראינה. ב. “הרב את ריבנו” בכל דור ודור. ג. אירגון הידברות מביאים את דעת התורה בטעם ובדעת. ד. איסור הכנסת חמץ גם במחנות הצבא. ה. ביאור בדברי רש”י בפסוק “ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה עשה את כל אשר צוה ה’ את משה” (שמות ל”ח, כ”ב).

ו. ממה נעשו ווים לעמודים. ז. להבדיל בין הדבקים ולא לבלוע אותיות. ח. ברכת כהנים בראש חודש ניסן. ט. באיזה תאריך היתה מיתת בני אהרון?י. חזק חזק ונתחזַק. יא. פרשת זכור דאורייתא או דרבנן, ואם נשים חייבות בה? יב. כמה ביאורים בפיוט “מי כמוך” לריה”ל: 1. “טעם עשות רצון כל איש ויצרו. ואין אונס לאיש יין עברו”. 2. “בוקש ונמצא לפני צבי עופר, כי בול הרים ישאו לו”. 3. “כרם חמר ביום אחד לזמור”. 4. “ממקום אחר ישלח שלומיו, עושה שלום במרומיו”. יג. זהירות משתיה מרובה.63 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page