top of page

בית נאמן | פרשת פקודי-שבת הפסקה תשפב | עלון 299


נושאי השיעור:


א. פיוט יוצר מידו עושר וריש. ב. “באחד באדר משמיעין על השקלים”. ג. כמה זה “דרהם”? ד. “זכר למחצית השקל”. ה. הסימן של השנה ובי”ו.

ו. האם לפי רש”י ה”שקל” הוא רק 14 גרם כסף? ז. קדירה שבישל בה בשר שנמלח בסוכר. ח. ארטישוק בשמיטה. ט. “אלה הדברים אשר צוה

ה’ לעשות אותם” (שמות ל”ה א’), מה הדברים שה’