top of page

בית נאמן | פרשת יתרו תשפג | עלון 345נושאי השיעור:


א . ט”ו בשבט ודיני קדימה בשבעת המינים.

ב. “ארץ אשר לא תחסר כל בה”.

ג. ברכת המצה בשאר ימות השנה.

ד. סעודת יתרו.

ה. מדוע הקריב יתרו לשם אלקים?

ו. חידוש נחמד למהר”ם שיף על הפסוק “ויקח שש מאות רכב בחור”.

ז. “העיון התוניסאי”.

ח. הגאון רבי ינון חורי זצ”ל.

ט. תופעה מיוחדת בפרשה, שלשה פסוקים רצופים ובכל פסוק 72 אותיות.

י. “אני והו הושיעה נא”.

יא. החליף מוסף של שבת בתפלה אחרת של שבת.

יב. אמירת “ויכולו” אחרי תפלת ערבית.

יג. ברכת “מעין שבע” בבית חתנים וכיו”ב.

יד. לצאת ידי חובת תפלת ערבית של שבת בברכת “מעין שבע”.

99 צפיות0 תגובות

Commentaires


bottom of page