top of page

בית נאמן | פרשת יתרו תשפב | עלון 293


נושאי השיעור:


א. הרבה גשמי ברכה לפני ט”ו בשבט. ב. ספיחין בדבר שהוא רב-שנתי. ג. מחלוקת רש”י ור”ת בתפלין. ד. אם כל הדורות הניחו שני זוגות תפלין. ה. לענות אמן בין תש”י לתש”ר של ר”ת. ו. למצוא דרשת חכמים בתוך הפסוקים. ז. שלושת הפסוקים “ויסע”, “ויבא”, “ויט”. ח. ביאור הפסוק “ויהי הענן והחושך ויאר את הלילה”. ט. שירת הים מסוגלת להשקיט סערה בים. י. “כִּי גָאהֹ גָּאָה” – גָּאָה גּ’ דגושה. יא. “ה’, מי כּמוכה נאדר בקודש” – כמוכה כּ’ דגושה. יב. “ידמו כּאבן” – כּ’ דגושה. יג. “עם זו גּאלת” – גּ’ דגושה. יד. אכילת אתרוג בט”ו בשבט וברכת שהחיינו עליו. טו. פירות ט”ו בשבט. טז. פרשית

הגיורים. יז. הגאון הצנוע החסיד והקדוש רבי ינון חורי ע”ה. יח. כל דבר שתעשה אותו בצניעות - יהיה מבורך. יט. חיוב ברכות השחר, חמה ולבנה לנשים. כ. בירך “זוקף כפופים” לפני “מתיר אסורים”. כא. היפך הסדר בברכות שלא עשני גוי, עבד ואשה.
116 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page