top of page

בית נאמן | פרשת חיי שרה תשפב | עלון 282


נושאי השיעור:

א. מערת המכפלה – “השדה אשר קנה אברהם”. ב. מהוויכוחים של אברהם אבינו עם עפרון נלמד דרך משא ומתן עם הערבים. ג. כולם רוצים

להידבק בארץ ישראל. ד. קריאת פרשת “ואברהם זקן” בשבת חתן. ה. הפטרת “משא גיא חזיון” בשבת שלפני תשעה באב. ו. לחנך את הילדים בנחת ובחכמה. ז. בענין מה שאומרים “זבדיה ישמרני” וכו’ אחר קריאת ההלל בר”ח כסגולה לאריכות ימים. ח. “ולמה תהיה שואל לְשואל, שאל מא-ל, הלא הכל ביד א-ל”. ט. איך הוכיח אליעזר שהיתה לו קפיצת הדרך? י. מדוע אליעזר אמר לרבקה על יצחק “הוא אדוני”? יא. “ויעקב נתן לעשיו לחם ונזיד עדשים ויאכל וישת ויקם וילך ויבז עשיו את הבכורה” ביאור כוונת רש”י שם. יב. “ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכיבם על החמור” ביאור כוונת רש”י שם. יג. עם ישראל ישארו שקטים ובריאים ושאננים. יד. העלמה גאולה עדנה בת הרבנית אסתר מאזוז ע”ה.63 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page