top of page

בית נאמן | פרשת וישלח תשפב | עלון 284


נושאי השיעור:

א. מהפכת השירה של רבי בנציון כהן זצ”ל. ב. שלחן ערוך וכף החיים. ג. לימוד מסכת תענית כתענית ותפלה על הגשמים. ד. “אי אפשר

להתקיים אפילו שעה אחת” – אִי בחיריק. ה. אין לומר “מה יקר” לפני הורדת הטלית על הגוף. ו. “וילך חרנה” – הלך לכיוון חרן, ובזה מיושב

איך חותמים על הכתובה לפני שהחתן קידש את הכלה. ז. “הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך” - “ללמד שתהיה נוחה להיכבש לבניו כארבע אמות”. ח. לפי איזה חשבון עישר יעקב אבינו את ילדיו. ט. “ויאמר להם יעקב, אַחַי מאין אתם” – למה קרא להם אחים? י. “ואם אין מתה אנכי” - מתה מלרע. יא. לא להוציא מלה לא טובה מהפה. יב. לומדים גם מלבן הארמי. יג. אין ‘כבֹד’ אלא כסף וזהב, ואין ‘כבוד’ אלא תורה. יד. מי שנותן לתורה לא מפסיד, אלא

הוא מקבל בכפל כפליים.124 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page