top of page

בית נאמן | פרשת וירא תשף | עלון 184


נושאי השיעור:

א. "שבת בינלאומית". ב. אותה תורה לכולם (איסור שתית מים - אפילו מעט - ביום כיפור, כניסת נשים לביהכ"נ). ג. ארגון "עזרה למרפא"

ד. מעלת הצניעות. ה. קריאת הפסוק "וקויי ה' יחליפו כח" ו. יום פטירת רחל אמנו ע"ה. ז. מורנו הגאון הרב משה לוי זצ"ל. ח. הגאון הרב יהודה צדקה זצ"ל. ט. הגאון חזון איש זצ"ל י. הגאון הרב אלעזר מנחם מן שך זצ"ל. י"א. מהכבשן לארץ המובטחת. י"ב. לברך כשרואים קשת. י"ג. לספר לחברו כשיש קשת.


110 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page