top of page

בית נאמן | פרשת ויקרא תשפ"א | עלון 253


נושאי השיעור:

א. השנה מתחילה בתשרי והחדשים מתחילים בניסן. ב. “בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל”. ג. “שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו והקב”ה מצילנו מידם”. ד. ביאור דברי רש”י בפסוק “ואשר נמצא אתו תכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים ועורות אלים מאדמים ועורות תחשים הביאו” )שמות ל”ה, כ”ג(. ה. “ועשה בצלאל” )שמות ל”ו, ב’(, הכוונה “ויעשה בצלאל”, והוי”ו היא וא”ו ההיפוך. ו. איך נדע אם היא וא”ו ההיפוך או לא? ז. אם יש וא”ו ההיפוך בארמית. ח. לאכול מאכלים בריאים ובנחת. ט. מצוה לתת לקופת “תמכין דאורייתא” שע”י כולל כסא רחמים.113 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page