top of page

בית נאמן | פרשת ויגש תשפ"א | עלון 241


נושאי השיעור:

נושאי השיעור

א. פרשת מקץ ופרשת ויצא אין בהן פתוחה וסתומה. ב. ”ויגלח ויחלף שמלותיו“ פי‘ דברי הראב“ע בזה. ג. מי ביקש מיוסף הצדיק לתת עצה לפרעה? ד. פירוש ”הנמצא כזה“. ה. התבואה נשמרת בעפרה. ו. מה פירוש ”כי אין מספר“? ז. מה התשובה של השבטים ליוסף ”בני איש אחד נחנו“? ח. יוסף סבר כבית שמאי ולוי כבית הלל. ט. זו הרתה וזו ילדה, למי שייך הילד? י. צדקת השבטים. יא. המטמון ותרגומו. יב. יש ”תועבה“ בפסוק שפירושה אלוה שלהם. יג. יש ’אור‘ שם דבר ויש ’אור‘ פועל. יד. ”ויחפש בגדול החל“, משתי סיבות היה צריך להתחיל בקטן. טו. לטעום את החידושים ואת הביטויים והאמונה הפשוטה. טז. כשראש השנה בשבת וחשון חסר יש הפטרה נדירה. יז. החכמה שבמשפט שלמה. יח. למה הרג דוד את בן גר עמלקי? יט. צום עשרה בטבת שחל ביום ששי. כ. לעשות תנאי קודם שיישן בליל הצום. כא. סעודה שלישית שנתארכה האם יאמר במוצאי שבת בברכת המזון ’רצה והחליצנו‘. כב. קבלת הוראות מרן וכיבוד תלמידי חכמים.37 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comentários


bottom of page