top of page

בית נאמן | פרשת ויגש תשפג | עלון 339


נושאי השיעור:


א. יום “זאת חנוכת”. ב. סגולה לזיווג לקפוץ מעל מדורת השמנים והפתילות שנשארו מחנוכה. ג. “ואני שמעתי עליך לאמר תשמע חלום

לפתור אותו. ויען יוסף את פרעה לאמר בלעדי אלקים יענה את שלום פרעה” מה כוונתם באמרם “לאמר”? ד. ענותנותם של רבותינו. ה. מותר

השמן של חנוכה שנתערב בשמן אחר ואין ששים לבטלו, אם מותר להוסיף עליו כדי לבטלו. ו. הדלקת נרות חנוכה במוצאי שבת. ז. קבעו חנוכה שמונה ימים (ולא שבעה) שלא יחשבו שהם כנגד שבעת קני המנורה. ח. כל לילה היה נס באיכות השמן. ט. הנאה ממעשה נסים. י. אנחנו מאמינים במי שברא את

הטבע. יא. תרגום אונקלוס על הפסוק “כי לא יוכלון המצרים לאכול את העברים לחם כי תועבה היא למצרים”. וביאור מרן הגה”ק ‘איש מצליח’ זצ”ל בזה.99 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page