top of page

בית נאמן | פרשת וארא תשפג | עלון 342


נושאי השיעור:


א. צריך לחבר את הרגש והשכל יחדיו. ב. לסמוך גאולה לתפלה כעבור שתי דקות מתחילת הנץ. ג. שיטת הלימוד של רבי חיים בריסק ע”ה.

ד. המתפלל ביום א’ שחרית פעמיים (השניה לתשלומי ערבית), היכן יאמר “אתה חוננתנו”? ה. אתרוג כשר ואתרוג מהודר ספק כשר, על מה

יברך ויטול תחילה. ו. אנחנו יודעים לפסוק כי אנחנו לומדים את הפוסקים שלנו. ז. הגאון המלוב”ן רבי יעקב אבוחצירא זצ”ל. ח. מורנו הרב רבי כלפון משה הכהן זצ”ל. ט. אשרי אדם שיֵדע להתפלל בתום לב. י. הגאון רבי אברהם הכהן זצ”ל. יא. “עתה תראה אשר אעשה” - הכל יהיה בסדר. יב. “סלת ודבש ושמן אכלת, ותיפי במאד מאד ותצלחי למלוכה”. יג. “בשבתנו על סיר הבשר באכלנו לחם לשֹבע”, זה הכוסכוס. יד. כשאתה לומד יש לך נכס ביד, יש לך יֶדע וחכמה, בתנאי שתלמד גם כן לכתוב.
112 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page