top of page

בית נאמן | פרשת בשלח-שבת שירה תשפב | עלון 292


נושאי השיעור:


א. חיסון לילדים. ב. “כי את אשר יאהב ה’ יוכיח וכאב את בן ירצה”. ג. מה זה “בוא אל פרעה”, היה צריך לומר “לך אל פרעה”? ד. אף אחד לא יכול להילחם בתורה ולנצח. ה. החיים של עם ישראל הם חיים רוחניים. ו. מתי נהיה אחים באמת שכל אחד כואב לו על השני? ז. כמה ימי חושך היו במכת חושך? ח. מדוע לא החזירו ישראל למצריים את הכסף והזהב שהשאילום? ט. “אשר כמוהו לא נהיתה” לכאורה הול”ל “אשר כמוה”. י. “ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו”. יא. החודשים מתחילים בניסן והשנה בתשרי. יב. מהלכות ובנוסח ברכת הלבנה (קידוש לבנה או ברכת לבנה? כמה זמן מהמולד אפשר להתחיל לברך ברכת לבנה. בנוסח “שגם הם עתידים להתחדש כמותה”). יג. ספר חמדת ימים. יד. “מִשֲׁכוּ וקחו לכם צאן”. טו. הבבא סאלי זצוק”ל. טז. רבי חיים כפוסי זצוק”ל. יז. “ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה”. יח. הילולא של מורנו ורבנו הגאון רבי רחמים חי חויתה הכהן זצוק”ל.
89 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page