top of page

בית נאמן | פרשת בלק | עלון 316


נושאי השיעור:


א. מנהגי בני אשכנז. ב. קופת החסד “תמכין דאורייתא”. ג. “בואו חשבון” – המשך. ד. את התורה לומדים - “נטו תורה. ה. באיזה צבע הפרה אדומה? ו. יש סדר למשנה. ז. “ויבא משה ואהרן מפני הקהל” - תרגום רב סעדיה גאון. ח. בשתיית מים מי קודם האיש או הבהמה? ט. מה

העוון של “יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל”? י. בגנות הכעס. יא. תקופת תמוז. יב. פרי חדש ותספורת בבין המצרים.


98 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page